Hizmet Sektöründe Lojistiğin Tanımı

Hizmet Sektöründe Lojistiğin Tanımı

 

Geleneksel lojistik anlayışı hizmet sektörü firmalarının özelliklerini yeterince yansıtmaması bakımından dar kalmaktadır. Tedarik zinciri lojistiği geleneksel olarak malların temini ve dağıtımı ile ilişkilendirilmektedir. Hizmet lojistiği ise müşteri memnuniyeti ve maliyetler bakımından etkin bir hizmetin sağlanması için gerekli olan maddi olmayan aktivitelerin koordine edilmesi sürecini kapsar.Hem geleneksel tedarik zinciri hem hizmet lojistiğini kapsayan alternatif lojistik tanımı şöyle yapılabilir:

Lojistik, müşteri ihtiyaç ve isteklerinin belirlenmesi; ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması için gerekli olan sermaye, materyal, insan gücü, teknoloji ve bilginin sağlanması; ürün veya hizmet sunan ağın müşteri taleplerinin tatmin edilmesi için optimize edilmesi; ve bu ağın müşteri taleplerinin uygun yer ve zamanda karşılanması için kullanılmasıdır.

Hizmet İşletmesi Olarak Hastanelerin Özellikleri

Hastaneleri diğer hizmet işletmelerinden ayıran bazı özellikler bulunmaktadır.

Bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Hastaneler hizmet işletmeleri olmalarına rağmen diğer hizmet işletmelerinden farklı olarak, karı ikinci plana atıp, toplum sağlığının yükseltilmesi ve korunmasını ilk amaç olarak almalıdırlar. Diğer işletmelere göre daha fazla sosyal sorumluluğa önem vermelidirler.
  • Hastaneler karmaşık yapıda açık-dinamik sistemlerdir, çünkü çevreleri çok karmaşıktır. Çıkar grupları çok fazladır. Aşırı iş bölümü ve uzmanlaşma bulunmaktadır. Farklı yapı ve özellikte personeli bir arada bulundurmaktadır. Bunların koordinasyonu zordur. Güç ve statünün aynı kişilerde toplanmadığı tek organizasyondur. Ayrıca kullandıkları teknoloji karmaşıktır.
  • Hastaneler açık-dinamik sistemlerdir, çünkü çevreyle sürekli ilişkileri bulunmaktadır. Çevrelerinden aldıkları girdileri süreçten geçirerek  tekrar çevrelerine vermekte ve çevrelerinden çok fazla etkilenmektedirler. Hastaneler sosyo-teknik sistemlerdir, çünkü organizasyonun içindeki sosyal(beşeri) sistem ile teknoloji birbirini karşılıklı olarak etkilemektedir. Sosyal sistem olmanın getirdiği birtakım özelliklere de sahiptirler. Çatışmalara diğer işletmelere göre daha sık rastlanmaktadır. Yetki ve sorumluluk sınırları her zaman çiğnenmeye müsaittir.
  • Matriks yapıda faaliyet gösteren organizasyonlardır. Bir boyutunda faaliyetlerin fonksiyonel esasa göre gruplandırıldığı, diğer boyutunda ise proje türü gruplandırmanın olduğu bir yapı türüdür. Fonksiyonel yönetici ve proje yöneticisi bulunmaktadır. Matriks yapının tüm özelliklerini taşırlar. Çalışanlarının da matriks kültürüne sahip olmaları gerekir.
  • Hastaneler günde 24 saat hizmet veren organizasyonlardır. Zaman temeline göre bölümlere ayrılabilirler. Tıbbi personeli genellikle vardiya usulüyle çalışmaktadır.